POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM | Zaproszenie do konsultacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje i zaprasza do udziału w pracach grupy konsultacyjnej przy projekcie strategicznym „POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim”.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 (FEWiM), realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Działania prowadzone w projekcie będą koncentrowały się na:
- wsparciu uczniów, w tym m.in. w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, głównie społecznych i obywatelskich wynikających z ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań, m.in. poprzez realizację atrakcyjnych zajęć i innych form poza edukacją formalną,
- wsparciu osób pracujących z młodzieżą (które będą realizowały zadania w ramach grantów), dające możliwość nabywania oraz doskonalenia kompetencji i kwalifikacji w zakresie edukacji młodzieży w obszarze rozwijania kompetencji kluczowych, w tym społecznych i obywatelskich.

 

Adresatami działań (grupą docelową) są:
- uczniowie w wieku 12-19 lat,
- animatorzy/ opiekunowie młodzieży,
-  jednostki systemu oświaty, ich organy prowadzące.

 

Celami projektu są:
- podniesienie kompetencji kluczowych, głównie społecznych i obywatelskich przez 500 uczniów w wieku 12-19 lat (350K/150M) ze szkół prowadzących kształcenie ogólne w województwie warmińsko-mazurskim, których organem prowadzącym jest JST lub NGO,
- stworzenie warunków do aktywnego, twórczego i partnerskiego udziału młodzieży w życiu lokalnym, umacniającego ich więzi z miejscem zamieszkania lub nauki,
- realizacja zajęć, warsztatów i innych form aktywizujących młodzież, w tym inicjatyw młodzieży, w ramach 36 grantów udzielonych w 3 cyklach otwartego naboru, grantobiorcom działającym w 36 lokalnych koalicjach na rzecz młodzieży,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych 72 osób pracujących z młodzieżą (animatorów/opiekunów
młodzieży) w zakresie metod kształcenia kompetencji kluczowych, w tym społecznych i obywatelskich, w okresie realizacji projektu, czyli 01.10.2023-31.12.2027.

 


Zasady udziału w projekcie, w tym warunki ubiegania się o granty zawarte będą w aktualnie opracowywanym Regulaminie.

 

W pierwszym etapie opisywanego Projektu organizator zaprasza m.in. przedstawicieli samorządów, szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących, organizacji pozarządowych do grupy konsultacyjnej. Zadaniem grupy będzie opiniowanie, analizowanie treści, opracowywanie rekomendacji dot publikacji, podczas moderowanych dyskusji oraz prac warsztatowych w ramach zorganizowanych przez Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa WM 3 spotkań konsultacyjnych. 

 

Zaplanowano je w terminach 29 lutego, 14-15 marca, 28 marca. Województwo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia w hotelu, organizuje dowóz uczestników z Olsztyna i z powrotem oraz zapewnia poczęstunek podczas spotkań jednodniowych. 

 

Grupa będzie liczyła 20 osób. Zgłoszenia należy przesyłać do 19 lutego na adres mailowy: op@warmia.mazury.pl.

 

Kontakt w sprawie projektu:

Joanna Glezman 89 521 98 80, 724 777 741


 

Efektem projektu będzie podwyższenie kompetencji kluczowych, głównie społecznych i obywatelskich przez uczniów w wieku 12-19 lat oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez opiekunów młodzieży.

Wartość projektu: 6 233 341,62 zł,
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 90% - 5 610 007,46 zł